FAQ / Q&A

A. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

B. Pytania ogólne o program, licencję, środowisko

C. Pytania odnośnie działania BiK

D. Pytania do BiK Stal

E. Pytania do BiK Żelbet

A. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czemu nie widać menu klasycznego?

 W programie BiK automatycznie ładowane jest menu wstążkowe. Aby załadować menu klasyczne należy:

 • przejść do klasycznego obszaru roboczego
 • wprowadzić polecenie BIK_WCZYTAJMENU 
 • jeśli wciąż nie widać menu klasycznego, wywołać polecenie _MENULOAD, wskazać np. BIK_STAL i wybrać “Usuń z pamięci”. Wykonać tę operacje dla wszystkich grup menu z nazwą zaczynającą się od BIK_*
 • ponownie wywołać polecenie BIK_WCZYTAJMENU 

2. Dlaczego nie widać menu wstążkowego?

 Jeśli wstążka BiKa jest niewidoczna należy:

 • wprowadzić polecenie BIK_AKTYWACJA (jeśli w linii poleceń pojawia się informacja o nieznanym poleceniu – przejdź do sekcji A.3)
 • jeśli nadal nie widać wstążki, wywołać polecenie _MENULOAD, wskazać BIK_WSTAZKA i wybrać “Usuń z pamięci”
 • ponownie wprowadzić polecenie BIK_AKTYWACJA

3. Uruchamiam BiKa po instalacji i nic się nie dzieje (otwiera się sam program CAD)

 Jeśli BiK nie załadował się automatycznie (brak komunikatów o ładowaniu BiKa w linii poleceń i niedostępne polecenia programu), proszę ponowić instalację przy dezaktywowanym oprogramowaniu antywirusowym oraz jako lokalizację BiKa wskazać dysk C.

Jeśli BiK nadal nie ładuje się automatycznie po uruchomieniu programu CAD, proszę ręcznie wykonać aktywację (czynność jednokrotna).

W tym celu należy:

 • wprowadzić polecenie _APPLOAD
 • wskazać plik acad.lsp (znajduje się on w katalogu BiKa – np. C:\BiK10\acad.lsp)
 • wczytać plik acad.lsp i zamknąć okno
 • wprowadzić w linii poleceń BIK_AKTYWACJA i zatwierdzić

Jeżeli nadal menu / polecenia programu nie są aktywne lub program działa prawidłowo jedynie przy uruchomianiu z uprawnieniami administratora proszę przejść do pkt A.4.

4. Instalacja na koncie użytkownika systemu Windows (brak uprawnień administratora)  

Aby program mógł zostać poprawnie uruchomiony na koncie użytkownika systemu Windows, muszą zostać dopisane informacje do rejestrów systemu. Standardowo wykonywane jest to w trakcie procesu instalacji pakietu BiK. Jeżeli użytkownik nie ma pełnych praw administracyjnych nie zawsze instalator wykona wpis do rejestru.
Aby dodać wpisy do rejestru otwieramy katalog BiK na dysku gdzie program został zainstalowany i uruchamiamy poprzez dwukrotne kliknięcie plik WpisyRejestr.reg. Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian w rejestrze uruchamiamy ponownie program.

W przypadku, gdy nadal nie widać menu programu BiK, proszę ponownie uruchomić program w trybie administratora. Jeśli po uruchomieniu z uprawnieniami administratora program działa prawidłowo, konieczne będzie zwiększenie uprawnień katalogu programu. Proszę przejść do właściwości katalogu głównego programu (np. C:\BiK X2) i w zakładce Zabezpieczenia nadać uprawnienia do modyfikacji i zapisu. Podobna operacja może być konieczna dla katalogu programu CAD.

5. Grupowanie obiektów (najczęstszy problem – brak możliwości otwarcia edytora atrybutów przez dwukrotne kliknięcie w blok)

Wiele obiektów programu BiK jest grupowanych. Domyślnie przy zaznaczeniu jednego obieku automatycznie zaznaczne są również pozostałe elementy z grupy. Aby możliwe bylo zaznaczenie tylko jednego elementu grupy należy wybrać kombinacje klawiszy Ctrl + H. Odpowiada to za zmianę ustawienia zmiennej PICKSTYLE, od której zależy zachowanie grup podczas selekcji.

B. Pytania ogólne o program, licencję, środowisko

1. Jakie programy CAD współpracują z BiK?

Pakiet oprogramowania BiK przeznaczony jest do tworzenia dokumentacji rysunkowej (2D) przez biura konstrukcyjne jak i architektoniczne.
Obsługuje zatem najczęściej występujące na polskim rynku programy typu CAD: AutoCAD (nie dotyczy LT) oraz ZWCAD, GstarCAD i BricsCAD

Uwaga: BiK nie współpracuje z programem AutoCAD LT.

2. Na jakich systemach operacyjnych działa BiK?

Program działa na wersjach 64bit następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 7
 • Windows 8 oraz 8.1
 • Windows 10
 • Windows 11

3. Czy BiK działa na systemach 32bit, 64 bit?

Program funkcjonuje wyłącznie w środowisku 64 bit. 

4. Jak zabezpieczony jest program? Sposoby licencjonowania

Licencje BiKa to licencje stanowiskowe, nie ma dostępnych licencji sieciowych (pływających).
Dostępne są 2 sposoby licencjonowania:

 • klucz sprzętowy USB
  Nie wymaga połączenia z internetem. Użytkownik może zainstalować program na dowolnej ilości stanowisk komputerowych i pracować na tym, do którego podpięty jest klucz sprzętowy.
 • zabezpieczenie kodem programowym
  Wymaga cyklicznego dostępu do internetu. Licencję można przenosić pomiędzy komputerami, zwalniając ją uprzednio na dotychczasowym stanowisku.

5. Licencje czasowe i wieczyste.

Dostępne są zarówno licencje czasowe jak i wieczyste. Licencje zabezpieczone kluczem USB występują wyłącznie w wariancie wieczystym. Natomiast zabezpieczenie kodem programowym może działać w trybie czasowym lub wieczystym.

6. Czy wsparcie techniczne jest darmowe?

Tak, dla użytkowników BiKa wsparcie techniczne jest darmowe.
W chwili obecnej wsparcie obejmuje wersje BiK X2, BiK X1, BiK X oraz BiK 9.

7. Jakie moduły wchodzą w skład pakietu BiK?

Pakiet oprogramowania BiK zbudowany jest modułowo, więc użytkownik wybiera tylko interesujące go elementy (moduł BASE + dowolne moduły). W skład całego pakietu wchodzę następujące części:

– BiK Base (moduł wymagany
– BiK Konstruktor BIM
– BiK Architektura
– BiK Drewno
– BiK Stal
– BiK Stal Śruby
– BiK Żelbet
– BiK Żelbet Siatki+
– BiK Wydruki PDF

C. Pytania odnośnie działania BiK

1. Dlaczego BiK wyłącza stałe tryby lokalizacji (OSNAP)?

Dzieje się tak, gdy użytkownik przerwie polecenie BiK klawiszem Esc. Wówczas program nie ma możliwości dokończenia procedury i przywrócenia OSNAP.

Wynika to ze specyfiki programu CAD – na czas trwania procedur, BiK musi wyłączyć OSNAP, a na końcu je przywrócić.

2. Dlaczego symbol przekroju jest w lustrzanym odbiciu?

Konieczne jest ustawienie zmiennej systemowej MIRRTEXT na wartość 0.

W oknie tekstowym wpisać MIRRTEXT, następnie ustawić wartość 0.

3. Dlaczego koty wysokościowe są niepoprawnie przeskalowane?

W oknie tekstowym wpisać JEDN (ang. UNITS). Ustawić jednostki w polu “Skala wstawiania” na milimetry.

4. Długość elementu jest inna na Modelu a inna w jego Właściwościach?

Rysunek stworzony jako model przestrzenny (posiadający trzeci wymiar) lub/i zła płaszczyzna pracy.

1) Tworząc elementy płaskie (2D) w AutoCADzie należy pracować na płaszczyźnie nazwanej “Góra”: menu Widok → Widoki 3D → Góra.
2) Jeśli model zawiera elementy “wystające z płaszczyzny” (na różnych wartościach osi Z), należy użyć polecenia BiK z paska BiK Base “Spłaszcz rysunek 3D do 2D”.

5. Dlaczego przy wymiarowaniu BiK oddala się ekran Modelu?

Dzieję się tak, gdy podczas pracy zostanie zmieniona wartość zmiennej systemowej UCSFOLLOW (niekoniecznie świadomie przez użytkownika).

Aby polecenie działało prawidłowo, należy wpisać w linii poleceń UCSFOLLOW, a następnie wprowadzić wartość domyślną, czyli OFF.

6. Dlaczego opis ramion pręta jest poza wyciąganym prętem?

Jeśli wszystkie opisy prętów są przesuwane o stały wektor, należy ustawić lokalny układ osi LUW jako globalny w menu Narzędzia → Nowy LUW → Globalny.

D. Pytania do BiK STAL

1. Dlaczego symbole kształtowników w opisach mają dziwny wygląd?

Ważny jest format zapisu DWG
Aby uniknąć problemów z czcionkami nie należy zapisywać pliku w formacie starszym niż AutoCAD2010. W starszej wersji niż 2007 występuje inne kodowanie znaków.

Na komputerze gdzie zainstalowany jest BiK+ZWCAD
Skopiować plik C:\bikbikromsw.shx do katalogu czcionek ZWCAD 2010 (np. C:Program FilesZWCAD 2011PlkFonts ).
Konieczne może być też:
Menu → Narzędzia → Ustawienia… → zakładka Plik → Alternatywne czcionki wybrać przycisk “Szukaj” i wskazać na liście z czcionkami bikromsw.shx
Uruchomić ponownie ZWCAD.

Na komputerze bez oprogramowania BiK
Często zdarza się, że inni branżyści muszą mieć możliwość wczytania rysunków tworzonych w BiK. Konieczne wówczas jest wysłanie do takiej osoby pliku z czcionką BiK C:\bikbikromsw.shx, aby prawidłowo wyświetlić zastosowane symbole.

 • Skopiować bikromsw.shx do SUPPORT (dla AutoCAD)

Przykładowa lokalizacja tego katalogu:
Win XP -> C:\Documents and Settings\NAZWA_UZYTKOWNIKA\Dane aplikacji\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\plk\Support

Win Vista/7 -> C:\Users\NAZWA_UZYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\plk\Support

 • Skopiować bikromsw.shx do katalogu FONTS (dla ZWCAD)

C:\Program Files\ZWCAD 2011 Plk\Fonts

W celu szybkiej zmiany błędnych opisów proponujemy użycie polecenia “Zmień wartości wielu atrybutów” (skrót ZMATR) z Kreatora Zestawień.

2. Dlaczego zgrupowany opis ma ramkę dookoła? (od AutoCAD 2012)

W AutoCAD jest możliwość ustawienia wyglądu zgrupowanych elementów. Odpowiedzialna jest za to zmienna systemowa GROUPDISPLAYMODE.

Przyjmuje ona wartości:

 • 0 – Wszystkie uchwyty obiektów w grupie
 • 1 – Jeden uchwyt w środku zgrupowanych obiektów
 • 2 – Ramka ograniczająca grupę z uchwytem w środku

Jeśli chcemy, aby była możliwość w zgrupowanym opisie chwycić i przesunać poszczególne atrybuty, należy ustawić powyższą zmienną na wartość 0.

E. Pytania do BiK ŻELBET

1. Dlaczego pierwszy opis pręta ma numer 1.00? (AutoCAD)

Takie zachowanie można zaobserwować na nowym rysunku z szablonem np: ACAD.DWT.

Zaleca się uruchamianie nowego rysunku bez szablonu w jednostkach metrycznych. Po wybraniu polecenia Nowy Plik, należy kliknąć strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie wybrać Otwórz bez szablonu – metryczne

Scroll Up